When A Death Occurs

Pan Ddigwydd Marwolaeth

Pan ddigwydd marwolaeth mae llawer o benderfyniadau i’w wynebu . Fel eich trefnydd angladdau lleol rydym yn cynnig y gwasanaeth i gefnogi a’ch arwain yn ystod eich profedigaeth i chi . Mae’n bwysig eich bod yn gwybod mae cymorth ar gael ar hyn o bryd yn drallodus.

Os bydd farwolaeth yn digwydd gartref

Cyn gynted ag y bo modd , hysbysu’r meddyg bod y farwolaeth wedi digwydd. Bydd y meddyg yn yn ymweld ardystio’r farwolaeth. Yna cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu amser addas i gyfleu eich un annwyl i’r capel gorffwys . Ar amser sy’n gyfleus byddwn yn cwrdd â chi yn eich cartref teulu neu gallwch ymweld â’n safle i drafod y trefniadau cychwynnol ar gyfer yr angladd . Byddwn yn trefnu gyda’r meddyg lleol i gyhoeddi Tystysgrif Feddygol , a fydd yn ofynnol ar gyfer cofrestru.

Pan ddigwydd marwolaeth mewn ysbyty

Fel arfer, byddwch yn cael gwybod gan yr ysbyty a fydd wedyn yn cyhoeddi Tystysgrif Feddygol . Unwaith y bydd y farwolaeth wedi digwydd , mae’n bwysig i roi cyngor i ni fel y gall y trefniadau priodol yn cael eu rhoi ar waith.

Os ddigwydd marwolaeth sydyn

Os yw’r farwolaeth yn annisgwyl ac nad oedd yr ymadawedig wedi cael ei gweld yn ddiweddar gan y meddyg lleol yn ddiweddar , bydd y farwolaeth yn cael ei adrodd i ac drin gan y Crwner . Mae’r weithdrefn yn ychydig yn wahanol , ond y Crwner ac ef / hi mae swyddogion yn gweithio yn eich diddordeb.

Dylid cysylltu gyda ni ein hunain cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu cynorthwyo gyda thrin y weithdrefn hon, lleddfu y teulu o ofid pellach.

Cofrestru

Rhaid i farwolaeth gael ei chofrestru yn y sir lle mae wedi digwydd . Pryd bynnag y bo modd dylai hyn gael ei wneud gan berthynas agos / ysgutor.

Bydd y Cofrestrydd yn gofyn am dystysgrif y Meddyg o’r achos marwolaeth. Mewn rhai amgylchiadau , bydd hefyd angen tystysgrif Crwner.

Bydd y Cofrestrydd hefyd angen yr wybodaeth ganlynol;

 • Iechyd Rhif cenedlaethol yr ymadawedig
 • Rhif yswiriant gwladol
 • Dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • Enw llawn yr ymadawedig
 • Cyfenw morwynol (os priodi)
 • Dyddiad a Man Geni
 • Cyfeiriad cartref a chod post y sawl a fu farw
 • Galwedigaeth yr ymadawedig (hyd yn oed os wedi ymddeol)
 • Galwedigaeth priod neu bartner sifil
 • Enw a chyfeiriad y hysbyswr a’u perthynas â’r ymadawedig
 • Os oedd yr ymadawedig yn briod neu mewn partneriaeth sifil ar ddyddiad y farwolaeth , dyddiad geni’r partner sy’n fyw.

Bydd y Cofrestrydd yn rhoi tystysgrif werdd (a gyhoeddwyd oni bai fel arall gan y crwner ) y dylech llaw i ni ein hunain cyn gynted ag y bo modd . Bydd y Cofrestrydd hefyd yn rhoi tystysgrif gwyn o gofrestru a fydd yn canslo unrhyw fudd-daliadau nawdd cymdeithasol a hefyd y pensiwn y wladwriaeth.

Bydd y Cofrestrydd hefyd yn cyhoeddi copïau ardystiedig o’r cofnod yn y Gofrestr gall fod angen i chi ar gyfer materion cyfreithiol neu ystâd , e.e. yswiriant bywyd, profiant , banciau , tystysgrifau cynilion , bondiau premiwm ac unrhyw fuddiannau ariannol eraill. Mae ffi fechan yn gymwys ar gyfer tystysgrifau hyn.

Byddwn yn darparu cludiant i’r Cofrestrydd os oes angen.